ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 NİSAN 2021’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Kripto varlıkların Türkiye’de kullanımı konusuna çeşitli kısıtlamalar getiren Yönetmelik, 30 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek.

Yönetmelik ile ilk defa, Türk mevzuatında “kripto varlık”ın tanımı yapılmıştır.  Buna göre kripto varlıklar, dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılmak suretiyle sanal olarak oluşturulan ve dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan; ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanmıştır.  Yapılan işbu tanımlama ile kripto varlıklar, sermaye piyasası mevzuatının temel kavramlarından ayrı bir başlık altında konumlandırılmıştır.

Yönetmelik’te kripto varlıklar tanımlanırken kripto varlıkların (i) ödemelerde ve (ii) ödemelerde kullanılmak üzere sunulan hizmetlerde hiçbir surette kullanılamayacağı ifade edilmiştir.  Bu kapsamda, kripto varlıkların kullanımına bir başka sınırlama daha getirilmiş ve bankalar, ödeme kuruluşları1 ile elektronik para kuruluşlarının2 (i) ödeme hizmeti sunulmasında veya (ii) elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılabileceği herhangi bir iş modeli oluşturamayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından yürütülen aracılık işlemlerine de bir kısıtlama getirilmiştir.  Buna göre Yönetmelik uyarınca, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları kripto varlıklara ilişkin (i) alım satım, (ii) saklama, (iii) transfer veya (iv) ihraç hizmeti sunan platformlara aracılık edemeyeceği gibi bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına da aracılık edemeyecektir.  Ancak bankalar, Yönetmelik’in ilgili maddesi ile getirilen aracılık işlemlerine yönelik işbu sınırlamanın dışında tutulmuştur.

Sonuç olarak, Yönetmelik marifetiyle her ne kadar kripto varlıkların hukuki tanımı yapılmış olsa da kripto paraya ilişkin spesifik bir tanımlama yapılmadığı görülmektedir.  Öte yandan, Yönetmelik’in getirdiği kısıtlamaların daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için ilerleyen günlerde yapılacak açıklamaların ve regülasyon çalışmalarının takip edilmesi gerekmektedir.  Nitekim 16 Nisan 2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, kripto para konusunda önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler getirileceği ifade edilmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçin;

info@kyolegal.com

1 Aktif ödeme kuruluşlarının listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Odeme+Kuruluslari

2 Aktif elektronik para kuruluşlarının listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Elektronik+Para+Kuruluslari