Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KYO Legal Hukuk Bürosu (“KYO Legal veya “Büro”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

  1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Kişisel veriler, faaliyetlerimizin yürütülmesi ve ticari ilişkilerimizle bağlantılı olarak aşağıda belirtilen amaçlar ile ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; resmi kurumlara, KYO Legal’in hizmet aldığı ya da hizmet sağladığı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmak koşuluyla, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veya verilerimizin işlenmesinin, (ii) KYO Legal’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, (iii) sizinle aramızda bir sözleşmenin kurulması veya halihazırda var olan bir sözleşmenin ifa edilebilmesi için, (iv) bir hakkın tesisi için ya da (v) temel hak ve yükümlülüklerinize zarar vermemek kaydıyla KYO Legal’in meşru menfaati için zorunlu olduğu durumlarda,  belirtilen hukuki sebeplere dayalı ve bu sebeple sınırlı olarak; tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden veya KYO Legal’de bulunan kapalı devre kamera ve ses kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

İşlediğimiz kişisel veriler arasında ilgili gerçek kişinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni durumu, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf gibi kimlik verileri, adres, telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim bilgileri, çalıştığı kuruluş, iş unvanı ve görevi, çalıştığı sektör hakkında bilgi gibi mesleki bilgiler, banka hesap bilgileri, fatura detayları gibi finansal veriler, görsel ve işitsel kayıtlar ile çalışan ve çalışan adayları açısından geçerli olmak üzere özgeçmişi dahil mesleki deneyim, özlük ve sağlık verileri yer almaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Korumaktayız?

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KYO Legal kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Büromuz sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Büromuz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; (i) İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda, (ii) Kanun’da öngörülen süre sonunda veya sizin talebiniz halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (iv) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Taleplerinizin İletilmesi

Kanun’un kapsamında, 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için info@kyolegal.com mail adresi aracılığıyla Bilgi Edinme ve Talep Formunu kişisel verilerin korunması temsilcisinden temin edebilirsiniz.

Bilgi Edinme ve Talep Formunu, formda belirtilen şekilde doldurmayı, imzalamayı ve tarafımızla paylaşmayı unutmayınız.

Bilgi Edinme ve Talep Formunu;

Büromuz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni ve/veya nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?