Aldatan Eşi Whatsapp Mesajlari İle Affettiğini Belirten Taraf, Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Açamaz!

Boşanma davasında affetmenin niteliği, boşanma sebebine ve affın nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak değişir.

  • Affedilmiş olaylar boşanma sebebi olarak öne sürülemez. Eşlerden biri, diğerini affettiğini açıkça beyan ederse veya affı gösteren tutum ve davranışlarda bulunursa (aynı evde yaşamak, cinsel ilişkiye girmek, af yönünde yazışmalar vb.), affedilmiş olan olaylar boşanma davasında delil olarak kullanılamaz.
  • Affetme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ortadan kaldırabilir. Boşanma davasının açılma sebebi olan olaylar affedilmişse ve eşler ortak hayatı sürdürme arzusu gösteriyorsa, hakim boşanma davasını reddedebilir.
  • Affedilmiş olaylar tekrar gündeme getirilemez. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra eşler, affedilmiş olan olayları tekrar gündeme getirerek yeni bir boşanma davası açamayabilir.
  • Affetme, her zaman boşanma davasının reddedileceği anlamına gelmez. Eşler arasında affedilmiş olaylar dışında da boşanmaya sebep olacak başka olaylar olabilir.
  • Affetme kararı vermeden önce detaylı bir şekilde düşünmek ve gerekirse bir Boşanma Avukatından yardım almak önemlidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2011 / 1886 Esas ve 2011/23841 Karar No lu kararı, affeden tarafın affettiği aldatma (zina) sebebine dayanarak boşanma davası açamayacağını gösteren önemli bir örnektir.

Kararın tam metni şu şekildedir :

2. Hukuk Dairesi         2011/1886 E.  ,  2011/23841 K.
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma – Boşanma

Taraflar arasındaki boşanma davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her üç dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-karşı davacı (birleşen davacı) nın, birleştirilen boşanma davasından sonra eşine 08.03.2010, 05.05.2010, 07.05.2010 ve 25.06.2010 tarihlerinde gönderdiği mesajların içeriği af niteliğinde olup, affeden tarafın dava hakkının bulunmadığının (TMK.md.161) anlaşılmasına göre tarafların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine peşin alınan harcın mahsubuna ve 73.90’ar TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.28.12.2011