Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Ceza Avukatı Tutmak Gerekli Midir?

Ceza davalarında avukat tutmanın zorunluluğu hakkında sıkça karşılaşılan sorulardan biri, “Ceza davalarında avukat tutmak zorunlu mudur?” olmaktadır. Genel olarak, vatandaşlarımız ceza mahkemelerinde veya hukuk mahkemelerinde avukat tutmak zorunda değillerdir. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesine göre, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar için avukat bulundurulması zorunludur. İstisnai durumlar dışında, ceza davalarında avukatla temsil zorunluluğu yoktur.

Ancak, ceza avukatı, tarafın hak kaybını önlemeye ve bireylerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Hukuk sistemine göre, avukat tutmanın zorunlu olduğu durumlar yasalarla belirlenmiştir.Bunlar arasında, şüpheli veya sanığın çocuk olması, kendisini savunamayacak derecede malul olması, sağır ve dilsiz olması ve suçun alt sınırının beş yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi gibi durumlar bulunmaktadır.Ceza davalarında avukat tutmanın zorunlu olduğu suçlar arasında insan öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti, insan ticareti, çocukların cinsel istismarı gibi ağır suçlar yer almaktadır. Ancak, herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen, tarafların adil bir yargılanma süreci için avukat tutmaları önemlidir.

Avukatın rolü, davanın ayrıntılı incelenmesi, müvekkile bilgi verilmesi ve delillerin tartışılması gibi önemli süreçlerde yardımcı olmaktır. Keza zorunluluklara ilişkin düzenlemeler bir kenara bırakıldığı takdirde de ceza davalarında avukat tutmanın adaletin sağlanması açısından önemli bir rolü bulunmaktadır.Sonuç olarak, ceza davalarında avukat tutmak zorunlu olmasa da adil bir yargılanma süreci için önemlidir. Zorunlu olmayan durumlarda bile, hukuki yardım almak için avukatlardan destek alınabilir. Bu, savunma hakkının kutsallığını korumak açısından önemlidir.

Ceza Avukatının İşlevi Nedir?

Ceza avukatları, sadece mahkemelerde savunma yapmakla kalmaz, aynı zamanda mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak infaz edilip edilmediğini de denetler. Cezanın verilmesi yargısal, ancak cezanın infazı idari bir süreçtir. İdare, mahkeme kararında belirtilen cezayı değiştiremez veya ağırlaştıran müeyyideler uygulayamaz. Ceza, insan onuruna ve infaz hukukuna uygun şekilde yerine getirilmelidir ve ceza avukatı, tüm infaz sürecini denetleme yetkisine sahiptir. İnfaz sürecinde, kanunların yanlış yorumlanması nedeniyle birçok hak kaybı yaşanabilir. Örneğin, son dönemde Türkiye’de denetimli serbestlik yasası ve açık cezaevine geçiş koşullarında sık sık değişiklikler olmaktadır.

Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını infaz sürecinde koruyarak etkin bir hukuki yardım sağlarlar. Özellikle, koşullu salıverme sürelerinin doğru belirlenip belirlenmediği, açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlikten yararlanma hakkının kazanılıp kazanılmadığı gibi konuları değerlendirir ve gerekirse itiraz ederler. Ceza muhakemesi hukuku, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri ceza davalarında yargılayarak toplumun adalet ve güvenliğini sağlama göreviyle ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Ceza davalarında, güçsüz ve savunmasız kalan bireylerin haklarını savunmak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için ceza avukatları önemli bir role sahiptirler. Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza avukatlarının görevleri belirlenmiş olup, suç işlenmesinden soruşturma ve kovuşturma aşamalarına kadar müvekkilin savunmasını yaparlar. Suç şüphesi altındaki kişilere hukuki yardım sağlarlar ve yargılama sürecinde adil bir sonuç elde edilmesine yardımcı olurlar.

Ceza avukatlarının uzmanlığı ve deneyimi, müvekkillerinin haklarını en etkili şekilde savunmalarını sağlar. Ceza avukatları, müştekilerin ve suçlu sıfatına düşen kişilerin savunmalarını yaparlar. Suçlunun savunma hakkı doğduğunda, ceza avukatlarının görevleri başlar ve müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumak için çalışırlar. Bu süreçte, kanuna ve olaya hâkim olup işlerini dikkatle yürütürler, çünkü yanlış bir iddianame veya eksik deliller, müvekkilin suçluluğunu kanıtlayabilir ve cezasını artırabilir. Örneğin Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/581., 2021/7919 K. Sayılı kararında görüldüğü gibi arama yapılamayacak haller, aramada bulunabilecek ya da bulunması zorunlu kişiler, el konulamayacak eşyalar vb. birçok kısıtlayıcı hallerde yaşanabilecek hak ihlalleri ve el konulan eşyaların geri alımında şüpheli  ya da sanığın avukatı her zaman yanında olabilecek ve haklarını savunacaktır.

“Dosya kapsamına göre; aramaya esas teşkil eden ihbarın 29/09/2015 tarihinde yapıldığı, 01/10/2015 tarihinde kolluk güçlerinin talebi üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından makul şüphe ve gecikmesinde sakınca bulunduğundan bahisle verilmiş yazılı bir arama izni bulunmasına rağmen arama kararında gecikmesinde sakınca bulunan halin gerekçesinin belirtilmediği, dosya içerisinde bulunan 01/10/2015 tarihli arama tutanağının tarih ve saati incelendiğinde aramanın hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmış olması nedeniyle arama kararının savcılık tarafından verilemeyeceği, buna göre yapılan aramanın usul ve yasaya aykırı olduğu, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşyanın yasak delil niteliğinde olduğu, eşyanın kaçak olmasının durumu değiştirmeyeceği, sanığın suça konu kaçak sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna dair bir ikrarının da olmadığı, Anayasa’nın 38/2, 5271 sayılı CMK’nun 206/2-a, 217/2, 230/1. madde ve fıkralarına göre, hukuka aykırı surette elde edilen delillere dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı ve bu gerekçeyle sanığın beraatına karar verilmesi gerekirken..”

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza hukuku avukatı, yasalara ve hukuk kurallarına aykırı davranışların sonucunda ortaya çıkan davalara odaklanır. Bu davalara genellikle hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kavga ve çete kurma gibi suçlar örnek olarak verilebilir. Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlar kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin işlenmesiyle başlayan davalara ceza avukatları bakar. Ceza avukatı, sadece bir tarafın savunmasını değil, her iki tarafın da haklarını korur. Ancak ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı iddia makamının başında yer alır, bu da diğer davalarla farkı oluşturur.

Suç olarak nitelendirilmiş davranışların sonuçlarıyla başlayan soruşturma davalarıyla ilgilenen ceza avukatları, ağır ceza, sulh ve asli ceza mahkemelerinde görülen davalara odaklanır. Bu davalarda genellikle yağma, kasten adam öldürme, hileli iflas, zimmet, tehdit, hakaret, rüşvet, belgede sahtecilik, taksirli adam öldürme, irtikâp, casusluk gibi çeşitli suçlar işlenmiş olabilir.

Ceza avukatlarının temel görevi, suçlamanın her iki tarafını da savunmaktır. Bir kişinin suçlanabilir davranışlardan birini gerçekleştirmesi durumunda, savcılık tarafından soruşturma başlatılır ve bu noktada suçlunun savunma hakkı doğar. Soruşturmanın başlaması ve savunma hakkının ortaya çıkmasıyla birlikte, ceza avukatlarının görevleri başlar. Ceza avukatı, müvekkilinin taleplerini ve haklarını belirterek hazırladığı iddianameyi sunar. Suçluluğun kaldırılması ve soruşturmanın sona erdirilmesi için gerekli belgeleri ve delilleri ilgili mercilere sunarak iddianamesini güçlendirir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatlığının tanımında olduğu gibi, ağır ceza avukatlığının da kesin bir tanımı veya hukuk sistemimizde belirli bir ayrımı bulunmamaktadır. Toplumda genellikle, Ceza Hukuku’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen diğer suçlardan daha ciddi nitelikteki suçlarla ilgilenen ve bu konularda daha fazla uzmanlaşmış olan avukatlara “Ağır Ceza Avukatı” denir. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarla ilgilenirler.Ancak avukatlık mesleğinde, farklı mesleklerde olduğu gibi bir uzmanlık ayrımı olmadığı için ağır ceza avukatı ya da boşanma avukatı gibi tabirlerin aslında doğru olmadığını da eklemek gerekir.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Ağır ceza avukatında aranacak özelliklerden ziyade, hukuki danışmanlığınızı yapacak ve süreçlerinizi yönetecek avukatlar için söz konusu uyuşmazlığı konusu ne olursa olsun belli başlı kriterlere sahip olmak önemli olabilir.Bu kriterlerin başında avukatınızın pratikte ve teoride deneyim sahibi olması gelecektir. Avukatlık mesleğinde, doktorluk mesleğindeki gibi bir uzmanlık anlayışı olmasa da başvuracağınız avukatın ağırlıklı olarak sizin uyuşmazlığınızla benzerlik gösteren dosyalarla ilgilenmesi tercih etmek için iyi bir sebep olabilir.Bunun dışında sizi ve yaşadığınız süreci anladığını düşündüğünüz ve kolay iletişim kurabileceğiniz bir avukatla çalışmak genel anlamda sancılı geçen mahkeme süreçlerini daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.

Ceza Avukatının Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Ceza davası avukat ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl “asgari ücret tarifesi” şeklinde düzenlenir. Bu tarife, ilgili mahkemeler için ayrı ayrı sanık vekilliği ve müşteki vekilliği için belirlenir ve bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla, ceza avukatı vekillik ücretleri kesinlik taşımaz ve Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir ücret ödenebilir.