Ceza Avuklarının Baktığı Kanun Kapsamındaki Suçlar

Ceza Avukatının Türk Ceza Kanunu Kapsamında Baktığı Suçlar

Türk ağır ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda düzenlenmiş olan suçlarla ilgilenir. Bu suçlar arasında aşağıda açıklanacak olan vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, işkence ve eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da vardır. Ayrıca, ceza avukatları, müvekkillerini yargılanma sürecinde savunurken, kanunun sunduğu hakları ve en iyi avukat savunmalarını kullanarak müvekkillerinin haklarını en etkin şekilde korumaya çalışırlar.

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar Türk Ceza Kanunun ikinci bölümünün ikinci kısmında madde 86-93 maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu suçlar sırasıyla yaralama(kasten/ taksirli/ neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama), insan üzerinde deney ve son olarak doku ticareti suçlarıdır. Bu maddelerin amacı insan vücuduna karşı gerçekleştirilebilecek mağdurun rızası dışındaki eylemlerin önlenmeye çalışılması. Kişinin acı duymasının, sağlığının bozulmasının ve son olarak algılama yeteneklerinin zedelenmesinin engellenmeye çalışılmasıdır. Basit tıbbi müdahale ile geçirilebilecek yaralama suçları dışındaki suçlar resen soruşturulur ve kovuşturulur. Bu durum kanun koyucunun bu duruma ne kadar ön verdiğini göstermektedir.

İşkence ve Eziyet

Esasında birbirine çok benzeyen iki suç tipidir. Her ikisinin de oluşması için insan onur ve haysiyetine aykırı hareketlerin sistematik hale gelmesi gerekmektedir. En büyük fark eziyet suçu herkes tarafından işlenebilirken işkence suçu özgü bir suç olup yalnızca kamu görevlisi tarafından görevinin ifası sırasında işlenebilir.

Koruma Yardım Gözetim veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

Yaşı veya hastalığından dolayı kendine bakamayacak durumda olan kimseye koşullar el verdiğince yardım etmeyen veya bakıma muhtaç kişinin durumunu yetkililere bildirmeyen kişilerin cezai sorumluluğu TCK m. 98/1 de düzenlenmiştir.

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçları

Türk ceza kanunun vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlemiştir. TCK m. 99 ve devamında düzenlenen ilgili suçlar. Kişinin vücut bütünlüğü, biyolojik mirası ve ceninin korunmasını amaçlanır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 102-104 arasında düzenlenmiştir. Bu suç tiplerini vücut dokunulmazlığı ihlal edenler ve etmeyenler olarak sınıflandırılabilir. Kanun sistematiğine göre inceleme yapılacaktır, ilk olarak TCK m. 102’de cinsel saldırı düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçu mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal eder nitelikte bir suçtur. Ayrıca bu suçun mağduru yalnızca 18 yaşından büyük kişiler olabilir. Küçüğün mahkeme kararı ile ergin kılındığı bir durumda dahi bu suçun mağduru olamaz bu durum kanunun lafzından kaynaklıdır. Ergin kılınan küçük ancak bir sonraki suç tipi olan cinsel istismar suçunun mağduru olurlar. Cinsel saldırı suçunun temel halinin eşe karşı işlenip işlenemeyeceği doktrinde tartışmalıdır.

Cinsel istismar suçun fiil kısmı için doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre küçüklere yönelik her türlü cinsel içerikli fiil bu suça vücut verirken daha isabetli olan diğer görüş uyarınca cinsel istismarın oluşması için vücut dokunulmazlığının ihlali gereklidir. Ayrıca ilk görüş kabul edildiği takdirde küçüklere karşı cinsel taciz suçu işlenemeyecektir ancak kanunda küçüklere karşı cinsel taciz nitelikli hal olarak ön görülmüştür. Bu suç tipinin mağdurları üç başlık altında incelenebilir. Bunlar 0-12 yaş arasındaki çocuklar; 15-18 yaş arasında olup fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacak küçükler ve son olarak 15-18 yaş arasında olup fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilecek olanlar. Son gruptaki kişilere karşı bu suç tehdit, hile ya da cebir ile işlenebilir küçüğün rızası varsa ve kanun gerekçesindeki ifadeyle tenasül organlar kullanılarak çiftleşme yaşanmışsa reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gündeme gelir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan bir diğeri ise reşit olmayanla cinsel ilişkidir. Bu suçun mağduru yalnızca 15-18 yaş arasında cinsel birlikteliğin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilen kişiler olabilir ve rıza suçun unsurudur.

Cinsel taciz ise vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen madde gerekçesindeki ifadeyle ahlaki temizliğe aykırı söylem ve fiilleri kapsar.

ceza avukatı suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Hürriyete karşı suçlar sırasıyla başlığı altında tehdit, cebir, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi ve son olarak dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçları düzenlenmiştir.

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanunun 9. Bölümünde düzenlenmiştir sırasıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, verileri yok etmeme suçlarını kapsamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı kavramı ceza hukuku alanıyla ilgilenen, daha çok ceza davası alan avukatlar için kullanılır. Ancak Türkiye’de ihtisaslaşma Kıta Avrupa’sına kıyasla çok daha az karşılaşılan bir durum olduğu için avukatların önemli bir çoğunluğu hangi hukuk alanıyla ilgili olduğuna bakmadan müvekkil kabul etmektedir. Söz gelimi ceza avukatı ya da boşanma avukatı gibi çok net ayrımlar bulunmamaktadır. Spesifik bir konuda uzmanlaşmanın çok yaygın bir durum olmaması avukatların güçlü olduğu bir alanın olmadığı anlamına da gelmez. Bu kavramın da çıkış noktası bazı avukatların örneği ceza hukukuna daha yatkın olduğu düşüncesiyle bu alana daha çok yoğunlaşmasıdır. Bu durum da ceza ya da ağır ceza avukatı gibi terimlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Arama motorlarında çokça İstanbul ceza avukatı tavsiye’, ‘en iyi avukat isimleri’ ‘en iyi avukatlar listesi’ ‘Türkiye nin en iyi avukatları’ sorularının cevapları aranır. Ancak ne yazık ki ilgililerin bu sorularını cevaplayabilecek objektif bir kıstas olmadığı gibi böyle bir liste hazırlanıp Türkiye’nin en iyi avukatların yayınlanması da mümkün değildir. Türkiye’nin en ünlü ceza avukatları sorusu cevaplanması mümkün olabilir ancak yukarıda açıklandığı üzere dünyanın en iyi avukatı gibi bir soru objektif kriterler ortaya konamadığı için cevaplanamaz.

Ceza Avukatı Kime Denir?

Ceza avukatları, suç işlediği iddiasıyla yargılanan müvekkillerini yasal süreçlerde temsil eden ve savunan hukuk profesyonelleridir. Görevleri arasında, müvekkillerinin savunmasını hazırlamak, mahkeme süreçlerinde onları temsil etmek ve yasal haklarını korumak bulunur. Aynı zamanda, ceza hukukuyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olarak müvekkillerinin adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için çeşitli savunma stratejileri geliştirirler. Bu avukatlar genellikle suç işlemiş olan kişilerin haklarını en iyi şekilde savunarak adil bir yargılama süreci geçirmelerini sağlamak için çaba sarf ederler.

Ceza Davalarında Sanığı Savunan Avukata Ne Denir?

Ceza davlarında sanığı ya da şüpheliyi savunan avukata müdafi denir. Vekil ya da avukat olarak adlandırılmamasının nedeni savunma pozisyonunda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ceza Muhakemeleri Kanunun 149. Maddesi uyarınca sanığın birden fazla müdafi tarafından temsil edilmesine izin verilmiştir.

Ağır Ceza Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar asliye ceza mahkemelerinde görülen cezalara kıyasla daha ağır ve daha karmaşık hukuki süreçler içerdiği için daha uzun sürer. Bu bağlamda ağır ceza mahkemelerinde görülen bir dava için avukatlık ücretleri asliye cezada görülen bir davaya kıyasla daha yüksek olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Avukatlık ücretleri davanın ne kadar bir iş yükü içerdiğine, davadaki yetkili mahkemenin hangi yargı sınırları içerisinde bulunduğuna göre değişkenlik göstermektedir.